November 5, 2017 | Bible Text: Ecclesiastes 3:1-15; Psalm 90:1-6 |

Download Files:

Sermon